วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์(science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน
ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน
                1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น
                               
                                 สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร
                                สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
                                สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต
 

            สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้
 
                2. วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ จึงทำให้ได้ความรู้ที่มีขั้นตอน ระเบียบกฎเกณฑ์และสามารถตรวจสอบได้  

องค์ประกอบของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
               
1. กระบวนการ (process) หมายถึง การกระทำของคนซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน

            2. ความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ


 
กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
                ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
            1. "ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)" หมายถึงวิธีการทำงานอย่างมีระบบ ซึ่งเริ่มจาก
             1.1 การสังเกต (ทำให้เกิดความสงสัยและเป็นปัญหาเกิดขึ้น)


             1.2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
             1.3 ตั้งสมมุติฐานเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล
             1.4 ออกแบบการทดลองและทำการทดลองตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
             1.5 สรุปผลการทดลองหลังจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผลการทดลองที่ได้อย่างมีเหตุผล

                                จะเห็นว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนนะจ้ะ
                              สังเกต-- ระบุปัญหา---ตั้งสมมุติฐาน---ทดลอง--สรุปผล—


2. "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา ทักษะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

            ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้
            1.ทักษะการสังเกต
            2.ทักษะการวัด
            3.ทักษะการคำนวณ
            4.ทักษะการจำแนกและจัดหมวดหมู่
            5.ทักษะการหาความสัมพันธ์
            6.ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
            7.ทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล
            8.ทักษะการทำนาย
            9.ทักษะการตั้งสมมุติฐาน(ต้องตั้งเก่งด้วย)
            10.ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (เพื่อให้ผลทดลองออกมาน่าเชื่อถือ)
            11.ทักษะการกำหนดเชิงปฏิบัติการ (คือการกำหนดขั้นตอนวิธีการทดลอง)
            12.ทักษะการทดลอง (ใช้อุปกรณ์เป็นเปล่า..แถวนั้น)
            13.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป(ต้องดูผลการทดลองแล้วแปลความหมายเป็นด้วย ไม่ใช่เอาไปใบ้หวย อิอิ)
            3. "เจตคติทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมของตนออกมา ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของงานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลย พูดง่ายๆ คือนิสัยส่วนตัวของคนนั่น ซึ่งลักษณะที่สำคัญได้แก่

            - การเป็นคนช่างสังเกต(สำคัญมากข้อนี้หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด แต่ต้องระวังความปลอดภัยด้วย) 


            เป็นคนช่างสงสัย
            เป็นคนมีเหตุผล 


            - เป็นคนมีความพยายามและอดทน (ลองไปอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูในห้องความรู้จะเห็นว่าพวกเขาต้องพยายามกันมากกว่าจะค้นพบ) เป็นคนที่มีความพยายามและริเริ่ม เป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบระบบเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์: กิตติยาดอทคอม
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต
ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น